Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ZARZĄDZENIE NR 451/1288/18

BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych,

ul. Dworcowa 4,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 48,

3. Przedszkole nr 2 Integracyjne w Łaziskach Górnych, ul. Miodowa 11.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursach określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587)

§ 4. Ogłoszenie o konkursach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łaziska Górne www.laziska.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach konkursu do tytułów

ŁAZISZCZANIN ROKU 2018 oraz HONOROWY ŁAZISZCZANIN ROKU 2018

Tytuły Łaziszczanina Roku oraz Honorowego Łaziszczanina Roku przyznawane są szczególnie zasłużonym dla miasta postaciom w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk.

Kandydaci do obu tytułów powinni mieć osiągnięcia w przeobrażaniu i kreowaniu rzeczywistości Łazisk Górnych w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalno-oświatowej lub samorządowej oraz promować miasto Łaziska Górne na obszarze naszego regionu lub kraju. Łaziszczaninem Roku może zostać osoba mieszkająca na terenie Miasta. Tytuł Honorowego Łaziszczanina Roku można przyznać osobie niemieszkającej w Łaziskach Górnych, ale działającej na rzecz naszego Miasta.

Propozycje kandydatur do tytułów zgłaszać mogą osoby prywatne, zakłady pracy, instytucje, organizacje, związki zawodowe, stowarzyszenia, kluby sportowe.

W zgłoszeniu należy podać m.in.: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, krótko scharakteryzować kandydata, opisać jego dotychczasowe działania oraz dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu (formularz oświadczenia dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego lub na stronie internetowej www.laziska.pl).

Pisemne zgłoszenia kandydatur należy składać do dnia 29.05.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskiego (parter) w zaklejonej kopercie z napisem „Łaziszczanin Roku” bądź „Honorowy Łaziszczanin Roku” (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu – zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w dniu 23 czerwca 2018 r.

Aleksander Wyra – Burmistrz Miasta Łaziska Górne

PRZYZNANIE NAGRÓD BURMISTRZA MIASTA

Burmistrz Miasta przypomina, że z dniem 15 maja 2018 r. mija termin składania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Łaziska Górne:

a) dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej lub za całokształt osiągnięć w działalności sportowej.

b) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub za całokształt dokonań w twórczości artystycznej, upowszechniania i popularyzacji kultury, organizowaniu działalności kulturalnej i ochronie kultury.

Nagroda może być przyznana twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną związaną z miastem Łaziska Górne.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

Z uwagi na powyższe, Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, że w przypadku odnalezienia padłych dzików na terenie miasta Łaziska Górne należy koniecznie powiadomić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie (PCZK), które dyżuruje całodobowo pod następującymi numerami telefonów:

  • (32) 326-04-30
  • (32) 326-04-33
  • 798-717-178

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tychach, w celu eliminacji zagrożenia. Padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą – afrykańskim pomorem świń (AFS).

ZAPRASZAMY NA HALKĘ S. MONIUSZKI

Zapraszamy do Opery Śląskiej w Bytomiu – na operę w 4 aktach pt. Halka – Stanisława Moniuszki – czas trwania 2 godz. 10 min. w dniu 3 czerwca 2018 roku (niedziela) godz. 18.00

Cena biletu – 60 zł
Przejazd – 8 zł

Wyjazd o godz. 16.30 – parking za Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych 16.35 – plac autobusowy w Łaziskach Średnich

Zapisy – w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. św. Jana Pawła II 1 (budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – II p.) do dnia 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) tel. (32) 324 80 53.

Zapłata do dnia 14 maja 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona.

INFORMACJA KRUS

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasia, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:

- podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018 roku

- dzieci z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku.

Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w 2018 roku jest bezpłatny. Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w Placówkach Terenowych, których na terenie województwa śląskiego jest 12. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do KRUS w nieprzekraczalnym terminie, do 10 maja 2018 roku.

W 2018 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Limity miejsc dla każdego z województw ustalono proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę ubezpieczonych w ostatnim kwartale 2017 roku.

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W roku 2018 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2003 - 2011 (mające 7-15 lat). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku, w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielenia zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Wniosek o skierowanie powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony załącznik, stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Warto dodać, że dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa w tym zakresie (finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych obowiązuje do 13 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz w Placówkach Terenowych.

INFORMACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pobierasz emeryturę, rentę albo masz ustalony kapitał początkowy - sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć świadczenie lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego.

Jeżeli ktoś przy składaniu wniosku o świadczenie emerytalne czy rentowe nie mógł udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, to zarobki z tego okresu wpisywano jako zero.

Komu naliczano lata zerowe

- Często klienci dostarczali dokumenty poświadczające zatrudnienie, ale brakowało w nich informacji, o wynagrodzeniu. Uzyskanie takich zaświadczeń bywało niemożliwe zwłaszcza w sytuacjach, gdy firma już od dawna nie istniała, a zachowana dokumentacja w archiwum była niepełna. Albo też dokumentów wcale nie było, bo zostały zniszczone. Dlatego też zachęcamy tych klientów, którzy mieli problem z udowodnieniem wysokości swojej pensji, o złożenie wniosku o przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego.

Jak to będzie zrobione

Na podstawie takiego wniosku ZUS sprawdzi, czy może przyjąć minimalne wynagrodzenie za dany okres oraz czy może ponownie ustalić wysokość świadczenia lub kapitału początkowego. Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które nie ma dokumentów potwierdzających zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. - Jeśli ktoś pracował na pół etatu, to ZUS uwzględni odpowiednio do czasu pracy połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia – tłumaczy rzeczniczka.

Wnioskując o ponowne obliczenie świadczenia można skorzystać z formularza ERPO, a o ponowne ustalenie kapitał początkowego z wniosku EKP. Są one dostępne w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce ZUS. Można go także przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

2 miesiące na decyzję

O przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego ZUS poinformuje w decyzji. Na jej wydanie ma 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Samo świadczenie przeliczy od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Każdy kto ma pytania związane ze swoją sprawą lub wątpliwości dotyczące świadczenia może odwiedzić placówkę ZUS albo skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, e-maila: cot@zus.pl, a także Skype’a: zus_centrum_obslugi_tel.

 SZCZEPIENIE LISÓW

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

 OTWARCIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA TAURON W TYCHACH

Informacja TAURON:
Informujemy, że w dniu 24 marca 2018 roku otwarty zostanie Punkt Obsługi Klienta w Tychach. Miejsce: Gemini Park Tychy, ul. Towarowa 2, godz. 10.00-16.00.

„Plan działania Priorytetowego”
Realizowany przez dzielnicowych KP Łaziska Górne w okresie 01.02.2018-31.07.2018

Z początkiem roku 2018 weszły w życie nowe Plany Działania Priorytetowego, które obowiązują na rejonach podległych poszczególnym dzielnicowym i będą one obowiązywały przez najbliższe 6 miesięcy.

Rejon służbowy nr 9- mł. asp. Paweł Oleksiński (tel. 727032240)

Plac zabaw na ulicy Działkowców w Łaziskach Górnych. Problemem jest gromadzeni się nieletnich, którzy zaśmiecają lub spożywają alkohol. Następstwem tego są pozostawione przez nich śmieci oraz akty wandalizmu.

Rejon nr 10 – st.sierż. Rafał Babiński (Tel. 723 656 683)

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Łaziskach Górnych przy ul. Barlickiego (rejon skrzyżowania z ruchem okrężnym), w tym parkowanie pojazdów mechanicznych w „zatoczce” mimo umieszczonego w widocznym miejscu znaku drogowego „B-36- zakaz zatrzymywania się” z tabliczką umieszczoną prawidłowo bezpośrednio pod nim „nie dotyczy zatoki postojowej na czas rozładunku do 30 minut.”

Rejon nr 11 – st.asp. Wojciech Wypchał (Tel. 727 032 238)

Łaziska Górne ul. św. Jana Pawła II 1 teren przyległy do biblioteki, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, a także zaśmiecania.

Rejon nr 12- st.asp. Robert Manzel (Tel. 723 656 661)

Wykroczenia porządkowe, w tym szczególnie uciążliwe, a zwłaszcza spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego oraz demoralizacja osób małoletnich, korzystających z placu zabaw i skate parku, przyległych do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Żabka” przy ulicy Sportowej.

Rejon nr 13 – sież. Marek Wodok (Tel. 727 032 239)

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz popełnianie czynów karalnych na terenie obiektu rekreacyjnego „YNZLA” przy ul. Południowej w Łaziskach Górnych. Czyny te z reguły odbywają się w godzinach wieczornych. Grupują się tam osoby w różnym wieku, które spożywają alkohol na w/w/ terenie zaśmiecając go opakowaniami po alkoholu i niedopałkami papierosów.

Rejon nr 1- mł.asp. Michał Czerepkowski (Tel. 727 032 246)

Rejon placu zabaw „Małpi Gaj” przy oś. Kościuszki- niszczenie mienia w postaci malowania markerami urządzeń do zabaw oraz niszczenie ławek poprzez malowanie oraz nacinanie krawędzi drewnianych elementów przez osoby nieletnie. Informację pozyskano od mieszkańców oraz od Zarządcy obiektu, który fakt niszczenia mienia w tutejszym KP.

INFORMACJA - KOLONIE LETNIE DLA DZIECI 2018 r.

Urząd Miejski - Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu w Łaziskach Górnych informuje o wolnych miejscach na kolonie letnie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 -16 lat zamieszkałych na terenie Miasta Łaziska Górne

Termin turnusu kolonii: 16.07.2018r. – 28.07.2018r.

Miejsce: Niechorze

Przewidywany koszt wyjazdu: około 1.650 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miejskiego: 400 zł na dziecko

(czyli koszt ponoszony przez rodziców wynosi około 1.250 zł)

Zapisy dzieci na kolonie: Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu w Łaziskach Górnych, ul. Św. Jana Pawła II 1 (II piętro Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych) – osobiście lub telefonicznie pod nr.tel. 32 324 80 51.

Osoba do kontaktu – Izabela Ratka

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU WYBORCÓW

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 lutego do 30 maja 2018 r. na terenie całego kraju, w tym również na terenie województwa śląskiego, zostanie przeprowadzone Badanie Spójności Społecznej BSS. Badanie realizowane będzie techniką bezpośredniego wywiadu. W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną zapowiadającą realizację badania.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC

W załączeniu znajduje się prezentacja oraz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej PEC.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informacja na temat rekrutacji do projektu „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2018 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 22 czerwca 2017r., Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 2254) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1999 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 1994- 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończenie, kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa §2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz.944),

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt.2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze; gmin: Ornontowice i Wyry przeprowadzona zostanie w Mikołowie, w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w okresie od dnia 21 marca do dnia 12 kwietnia 2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 – do 17.00.

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Wojewoda Śląski

(-) Jarosław Wieczorek

ZMIANY W KOMUNIKACJI OD 1 STYCZNIA

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To dwie najważniejsze zmiany, integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku. To pierwszy krok, ułatwiający mieszkańcom Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii podróżowanie po jej obszarze.

Lista punktów obsługi klienta:

Szczegóły: www.metropoliajedziemy.pl

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że bezpłatny przejazd dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia mających stałe miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedmiotowa możliwość darmowego podróżowania dotyczy wszystkich przejazdów na liniach organizowanych wyłącznie przez MZK Tychy, KZK GOP oraz MZKP Tarnowskie Góry.

Powyższe zwolnienie z opłat dotyczy również dzieci i młodzieży z gmin członkowskich tyskiego porozumienia międzygminnego, które weszły w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, np. Orzesze, Ornontowice (bez Żor).

Dzieci zamieszkałe na stałe poza Metropolią korzystając z komunikacji organizowanej przez MZK Tychy, KZK GOP oraz MZKP Tarnowskie Góry zobowiązane są do zakupu biletu.

 BEZPŁATNE BADANIA POD KĄTEM ZARAŻENIA WIRUSEM HCV


Na terenie powiatu mikołowskiego trwa organizowana przez Fundację Gwiazda Nadziei akcja bezpłatnych badań pod kątem zakażenia wirusem HCV. Z bezpłatnych testów anty-HCV może skorzystać każdy

Badanie pozwala stwierdzić, czy dana osoba miała kontakt z wirusem HCV. Testy wykonywane są w ramach szybkiego badania krwi z palca. Wynik badania dostępny jest już po 15 minutach. W przypadku pozytywnego wyniku anty-HCV, kolejnym krokiem jest badanie HCV RNA, mówiące o obecności wirusa HCV we krwi, a co za tym idzie konieczności podjęcia leczenia. Aby skorzystać z badania, wystarczy zgłosić się do wskazanych punktów diagnostycznych, biorących udział w akcji. Nie trzeba wykazywać się zameldowaniem. Akcja potrwa do końca kwietnia 2018 roku.

W naszym mieście badanie można wykonać od 1 lutego do 30 kwietnia lub wyczerpania zapasów testów w Laboratorium:

PROELMED PORADNIA ul. Plac Ratuszowy 1b (pn. - pt., godz. 7:00 - 9:00)

PROELMED PORADNIA ul. Staszica 4a (pn. - pt. godz. 7:00 - 8:30)

HCV jest groźnym wirusem, przenoszonym przez krew. Do zakażenia może dojść, gdy do krwiobiegu zdrowej osoby dostanie się krew osoby zakażonej HCV . Pierwszymi objawami choroby są nudności, osłabienie, uczucie zmęczenia, dolegliwości układu pokarmowego i osłabiony apetyt. W zaawansowanym stadium dochodzi do zaburzeń orientacji, powiększenia obwodu brzucha, obrzęku podudzi i żółtaczki. Przez wiele lat osoba zakażona może nie mieć żadnych objawów. W Polsce 80% zakażonych wirusem HCV jest nieświadoma swojej choroby.

Badanie anty-HCV nie jest finansowane z budżetu NFZ w poradni lekarza pierwszego kontaktu.

http://www.gwiazdanadziei.pl/fundacja/516-akcja-bezplatnych-badan-w-powiecie-mikolowskim

INFORMACJA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W załączeniu znajduje się informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na temat bieżących rozliczeń finansowych oraz uprawnień (m.in. wcześniejsza emerytura, jak ubiegać się o zasiłek chorobowy, wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników).

INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa DK 44 w Tychach dotyczy odcinka od węzła Wartogłowiec do ul. Turyńskiej, od dnia 9 stycznia zostanie całkowicie zamknięty odcinek od ul. Turyńskiej pomiędzy nowo wybudowanym rondem, a skrzyżowaniem DK-44 z ul. Kościelną i Główną. 

Szczegóły informacji: http://dk44.mzuim.tychy.pl/

INFORMACJA KOLONIE LETNIE DLA DZIECI 2018r.

Urząd Miejski - Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu w Łaziskach Górnych informuje o planowanej organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci w wieku od 8 -16 lat zamieszkałych na terenie Miasta Łaziska Górne.

TERMIN TURNUSÓW KOLONIJNYCH

Pierwszy turnus – 23.06.2018r. – 6.07.2018 r. do Dźwirzyna - 15 miejsc

Przewidywany koszt wyjazdu około 1.520 zł

Drugi turnus – 16.07.2018r. – 28.07.2018 r. do Niechorza - 45 miejsc

Przewidywany koszt wyjazdu około 1.650 zł

1. Koszt wyjazdu ponoszony przez rodzica będzie pomniejszony przez dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych o kwotę 400 zł na dziecko.

2. Zapisy dzieci na kolonie odbędą się w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu w Łaziskach Górnych, ul. św. Jana Pawła II 1 (II piętro Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych) – osobiście lub telefonicznie pod nr.tel. 32 324 80 51 od dnia 2 stycznia 2018r. do wyczerpania miejsc, nie później niż do 26 stycznia 2018r.

Osoba do kontaktu – Izabela Ratka

INFORMACJA O PROJEKCIE: KUŹNIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

ORGANIZATOR: Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang

INSTYTUCJA NADZORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).

GDZIE I KIEDY REALIZOWANY JEST PROJEKT:

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:

Warunek obligatoryjny:

• Osoby dorosłe, po 25 roku życia • Osoby pracujące • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. : • są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka) • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności • są osobami po 50 roku życia • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 ) ILE OSÓB MA ZOSTAĆ PRZESZKOLONYCH W PROJEKCIE: Przeszkolonych ma zostać min. 1600 osób, ale miejsc na szkoleniach jest 5910, tym samym jeden uczestnik projektu może skorzystać z wielu form wsparcia. JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W PROJEKCIE: Projekt zakłada dwa rodzaje działań: • przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!

Projekt: Kuźnia Kompetencji Kluczowych realizowany jest przez Centrum Usług Językowych „Albion”

S.C. Podleśny D. – Madzia M. w partnerstwie z Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943

pisząc maila na adres: slaskie@masterlang.eu

wchodząc na stronę internetową projektu: Masterlang.pl/kuzniakk

*ćwiczenia są dostępne w ramach szkoleń językowych

INFORMACJA O PROJEKCIE: CZAS NA PRACĘ


Informujemy, że od października 2017r. firma Business School rozpoczęła realizację projektu „CZAS NA PRACĘ – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym trwa aktywna rekrutacja uczestników.

Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r. życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim ogólnokształcącym, średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym) chcących podjąć zatrudnienie i zdobyć nowe kwalifikacje. Projekt skierowany jest do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności do kobiet, osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A

Materiały informacyjno - edukacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej


 INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO

Informujemy, że Urząd Miejski w Łaziskach Górnych prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.
Jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy organizatorem spotkań proponowanych przez firmy zewnętrzne i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za treści przekazywane podczas tych spotkań.

ZMIANA NAZW ULIC - WAŻNE INFORMACJE

W związku z wejściem w życie zapisów Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Łaziskach Górnych dokonano zmiany następujących nazw ulic:

z: ul. gen Świerczewskiego, na: ul. św. Jana Pawła II,

z: ul. W. Pstrowskiego , na: ul. św. Barbary,

z: ul. Jana Krasickiego, na: ul. Ignacego Krasickiego,

z: ul. Aleksandra Zawadzkiego, na: ul. Tadeusza Zawadzkiego,

z: ul. Juliana Marchlewskiego, na: ul. Skowronków.

Uchwała, na mocy której nastąpiły w/w zmiany, weszła w życie 18 lipca 2017 roku.

z: ul. 22 Lipca, na: ul. Górnośląską,

z: ul. M. Fornalskiej , na: Familijną,

z: ul. H. Sawickiej, na: ul. Słowików,

Uchwała, na mocy której nastąpiły w/w zmiany, weszła w życie 22 września 2017 roku.

Informacje ogólne:

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

2. Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie, więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej – nie dotyczy to tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości.

3. Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”.

4. Mieszkańcy ulic, których nazwy zostały zmienione, mogą otrzymać urzędowe zaświadczenie o zmianie adresowej. Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie, na wniosek, w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5 (pok. 4 lub 6).

Wymiana dokumentów:

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

1. Dowody osobiste - posiadacz dokumentu wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

2. Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

3. Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Informacja dla przedsiębiorców:

1.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych. Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

adres zamieszkania,

adres zameldowania,

adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

adres do doręczeń,

adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

3. KRS- właściciele firm podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą musieli dokonać zmian w danych adresowych.

4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punktach znajdujących się przy ulicach, których nazwy zostały zmienione, winni wystąpić o dokonanie zmiany w wydanych zezwoleniach. Zmiany te są wolne od opłat. Wnioski o dokonanie zmian dostępne są w Urzędzie Miejskim.

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

O zmianie nazwy ulicy należy powiadomić:

1. ZUS- osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez złożenie formularza lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

2. Banki, dostawców energii elektrycznej i gazu, dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście lub poprzez złożenie oświadczenia bądź odpowiedniego formularza.

3. Urząd Skarbowy – osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć odpowiedni formularz lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

4. Zmiany w księdze wieczystej – należy złożyć wniosek o dokonanie zmian w Sądzie Rejonowym.

PROJEKT „KWALIFIKACJE ZAWODOWE GWARANCJĄ UDANEGO POWROTU NA RYNEK PRACY"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy" w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,

Projekt skierowany jest do osób od 30 do 64 roku życia.

W ramach projektu oferujemy udział w doradztwach, szkoleniach i 3 miesięcznym płatnym stażu. Projekt skierowany jest również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy wsparcie:

  • doradztwo indywidualne i grupowe
  • 5 miesięczny staż zawodowe (wynagrodzenie na stażu 1000 zł)
  • pośrednik pracy.

SZKOLENIA ZAWODOWE (120 godzin)

  • Kadry i płace
  • Pracownik biurowy
  • Magazynier z wózkiem widłowym
  • Webmaster

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://bit.ly/2iOMgWZ lub kontakt telefoniczny: 501 260 184

Szczegółowe informacje o projekcie oraz rekrutacji znajdują się na stronie: www.powrotnarynek.eurosolutions.pl

Biuro projektu: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 III piętro, tel. 510 299 124.

Projekt realizowany przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy, współfinansowane z Unii Europejskiej

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W RAMACH KOMPETENCJI
BURMISTRZA MIASTA

Informuję, że na podstawie art. 5, ust 6 oraz art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski przeprowadzi kontrolę na terenie Miasta Łaziska Górne w zakresie obowiązków wynikających z w/w ustawy w zakresie :

- przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku, jak również obowiązków wynikających z art. 5 ust 1,3,3b oraz ust 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach tj:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

- posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy).

Zgodnie z art. 6, ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”.

SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE


System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec liczny prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście - w kilkunastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie - o ile ktoś jest klientem baku, który wdrożył już taką usługę), a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile założono je jeszcze przed utratą dokumentów).

Więcej na stronach: www.dokumentyzastrzezone.pl

PROGRAM POMOCY DZIECIOM


Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka Organizacja Pożytku Publicznego 1% KRS: 00000 14574 Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80 www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

SERWIS INFORMACYJNY SMS REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI TYCHY S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Informuje, że uruchomiło możliwość przekazywania informacji za pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niego korzystać wszyscy, nie tylko Ci, którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A., ale także mieszkańcy budynków wielolokalowych.

Aktywacja tej usługi pozwala na otrzymywanie informacji dotyczących m.in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić bezpłatną usługę, należy skorzystać z interaktywnego formularza znajdującego się na stronie RPWiK Tychy S.A.

Link do formularza: ibok.rpwik.tychy.pl/subskrypcja

 SYSTEM INFORMACJI O TERENIE - GIS

Przedstawiamy samouczki dot. obsługi geoportalu GIS w postaci krótkich filmów instruktażowych, dotyczących najważniejszych funkcjonalności, które mogą być przydatne dla każdego użytkownika.

Celem projektu była budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS).

Filmy zostały opublikowane na youtube pod niżej podanymi linkami lub bezpośrednio na stronie http://gis.mikolow.eu/ O projekcie – Pliki do pobrania – Samouczki.

Poniżej znajdą Państwo adresy przenoszące do samouczków oraz informację o zawartości poszczególnych modułów:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqiXpltZnFqqgX7VDnOCETTobI4GBUg67

http://gis.mikolow.eu/web/start/samouczki

http://gis.mikolow.eu/web/start/o-projekcie/pliki-do-pobrania

 INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA RPWiK W TYCHACH


RPWiK Tychy S.A. informuje, iż do dyspozycji klientów posiadających podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę, przekazało Internetowe Biuro Obsługi Klienta (www.ibok.rpwik.tychy.pl), które pozwala na skorzystanie z opcji e-odczytu i e-faktury, dostępu do aktualnych informacji dotyczących indywidualnego konta - rozliczeń, analiz, prowadzonych spraw, wiadomości SMS oraz na dokonywanie płatności elektronicznych.

Skorzystanie z usług e-odczytu i e-faktury pozwala na obniżenie opłaty abonamentowej.

 
 [1] 2
Stron: (2)
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl